שירותי נוטריון

משרד עורכי דין קויפמן-מלול ושות', מתמחה במתן שירותי נוטריון באופן יעיל ומקצועי, כאשר מרבית האישורים הנוטריונים מבוצעים על ידי משרדנו עוד באותו היום.

שירותי הנוטריון הניתנים במשרדנו:

אימות חתימה, אישור נכונות העתק מסמך, אישור נכונות תרגום של מסמך, תצהירים נוטריונים, , אישור הסכמי ממון, צוואה נוטריונית, אישור חיים, אישור עריכת מלאי, קבלת אישורי אפוסטיל ועוד.

מיהו נוטריון? מי כשיר לכהן כנוטריון?

נוטריון הוא עורך דין שמוסמך על פי חוק הנוטריונים, לאשר, לאמת ולערוך מסמכים משפטיים, במקרים המוגדרים בסעיף 7 לחוק הנוטריונים.
אישור נוטריוני נחשב בעיני בימ"ש כאישור לכך שמדובר במסמך מקורי, שזהות החותם עליו נבדקה וידועה וכאישור לכך שהמסמך נחתם מרצונו הטוב והחופשי של החותם.
מסמכים נוטריונים עלולים לשמש כראייה בבית המשפט בישראל או בפני רשויות שונות בארץ או בחו"ל.

סעיף 2 לחוק הנוטריונים קובע מי כשיר לכהן כנוטריון:

"(א) מי שנתקיימו בו כל אלה כשיר להיות נוטריון:

 (1) הוא אזרח ישראלי או תושב קבע בישראל; לענין זה,  "תושב קבע בישראל" – מי שהוא בעל רישיון לישיבת קבע בישראל לפי חוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952;

 (2) הוא חבר לשכת עורכי הדין ונתמלאה בו אחת מאלה:

 א) עסק במקצוע של עורך דין 10 שנים לפחות, מתוכן חמש וחצי שנים לפחות בישראל;
 (ב) (נמחקה);
 (ג) עסק במקצוע של עורך דין 10 שנים לפחות, מהן שנתיים לפחות בישראל, והגיש את בקשתו לרשיון תוך שבע שנים מהיום שבו היה לראשונה תושב ישראל.
 (3) לא הורשע בישראל או מחוצה לה בעבירה פלילית שיש בה משום קלון;
 (4) לא הוצא ולא הושעה מלשכת עורכי הדין בישראל על פי פסק דין סופי בהליכים משמעתיים, למעט הליך על פי סעיף 78 לחוק לשכת עורכי הדין, תשכ"א-1961 (להלן – חוק הלשכה), ולא בוטל רשיונו ולא הותלה תקפו בהליכים משמעתיים לפי חוק נוטריונים למסמכים יוצאי חוץ, תש"י-1950;
 (5) ועדת הרשיונות מצאה אותו ראוי להיות נוטריון, לאחר שנתנה את דעתה, בין השאר, לענשים משמעתיים שהוטלו עליו לפי חוק הלשכה או חוק נוטריונים למסמכים יוצאי-חוץ, תש"י-1950, תוך 10 שנים לפני מתן הרשיון, פרט לאלה האמורים בפסקה (4).
 (ב) ועדת הרשיונות רשאית לתת לאדם רשיון נוטריון אף אם הורשע כאמור בסעיף קטן (א)(3) אם עברו עשר שנים מיום שגמר לרצות את ענשו, ואף אם הוטל עליו אחד הענשים האמורים בסעיף קטן (א)(4) אם עברו עשר שנים מיום שבו הוטל העונש."

שכרו של נוטריון

תעריף שכר הטרחה של נוטריון מוסדר בתקנות הנוטריונים (שכר שירותים). מדובר בשכר קבוע שמתעדכן מדי פעם. כל נוטריון מחויב לעבוד לפי מחירון זה ואינו רשאי לגבות עבור המסמך שכר טרחה גבוה או נמוך מהסכום הנקוב בתקנות. ההסבר הוא שמדובר בתפקיד מעין ציבורי וכמו שלא ניתן לשלם לפקידי ציבור סכומים שונים עבור אישורים כך גם לא ניתן לשלם לנוטריון.

להלן מחיר שירותי נוטריון עדכני לשנת 2022
(רשימה מתומצתת של שירותים מבוקשים, ללא מע"מ):

מחיר אישור נכונות תרגום – 100 מילים ראשונות

213 ש"ח

מחיר אישור נכונות תרגום כל מאה מילים מ-100 עד 1,000

169 ש"ח

מחיר אישור צוואה נוטריונית – חותם יחיד

246 ש"ח

מחיר אישור צוואה נוטריונית (הדדית) – 2 חותמים

372 ש"ח

מחיר אישור הסכם ממון

375 ש"ח

מחיר ייפוי כח נוטריוני – חותם יחיד

169 ש"ח

מחיר ייפוי כוח נוטריוני – 2 חותמים

236 ש"ח

מחיר אימות חתימה של יחיד החותם ראשון

169 ש"ח

מחיר אישור העתק צילום מסמך

67 ₪ אישור עמוד ראשון ו-5 ₪ לכל עמוד נוסף באישור

מחיר אישור צוואה שנערכת על פי סעיף 22 לחוק הירושה

246 ₪ עבור חותם ראשון ו-126 ₪ עבור על חותם נוסף

מחיר אישור שפלוני בחיים

169 ₪

דילוג לתוכן